OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej CD s nahrávkami hlasových cvičení pro hlasové profesionály nebo dárkového poukazu na výuku (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek modernizpev.cz.
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:
Lukáš Jindra, dipl.um.
U Suchého dubu 1056, Pardubice, 530 02, Česká republika
Telefon: 777 935 537
IČ: 75574985
V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
Předmětem koupě je CD a dárkový poukaz poskytované na webových stránkách modernizpev.cz.

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky a to na adrese modernizpev.cz. Kupující objednává předmět koupě odesláním objednávky na e-mail obchod@modernizpev.cz nebo vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce modernizpev.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena

Na webové stránce najdete konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající není plátce DPH, cena je tak konečná.

Způsob a forma platby

Možnosti plateb: Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Lukáše Jindry, dipl.um.
Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.
Za všechny objednané položky ručí fyzická osoba podnikatel Lukáš Jindra, dipl.um. zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů.
Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: obchod@modernizpev.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie dokladu o koupi. Celková částka hodnoty zboží (bez poštovného a balného) bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení zboží s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek modernizpev.cz. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách modernizpev.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
Ochrana služby: V rámci ochrany služby, jako autorského díla a předmětu duševního vlastnictví, je zakázáno pozměňovat či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, nahrávat, poskytovat originál či rozmnoženiny nahrávek, tiskovin nebo dárkových poukazů poskytovatele Lukáše Jindry, dipl.um. na stránkách modernizpev.cz bez vědomí a souhlasu poskytovatele.